15 Μαΐ 2016

Τι γράφει η έκθεση αξιολόγησης του ανεξάρτητου Βρετανικού οίκου ISI για την Διοίκηση της Αγγλικής Σχολής και τον ρόλο της Κυβέρνησης..


[Ελληνική μετάφραση σχετικών παραγράφων]  


Σοβαρά προβλήματα στην διαχείριση της Αγγλικής Σχολής διαπιστώνει και η έκθεση του βρετανικού οίκου “Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Σχολείων (ISI)”, το οποίο αξιολογεί, με την έγκριση του Τμήματος για την Εκπαίδευση της βρετανικής κυβέρνησης, σχολές σε όλο τον κόσμο που ακολουθούν το βρετανικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η έκθεση συμπεραίνει ότι η ιστορική σχολή δεν πληροί όλα τα κριτήρια που αναγνωρίζονται από τη βρετανική κυβέρνηση για τα βρετανικά σχολεία στο εξωτερικό, κυρίως στον τομέα της διαχείρισης και διεύθυνσης. Όπως καταδεικνύει η ιστοσελίδα της Αρχής, όλα τα Ευρωπαϊκά σχολεία που αξιολογήθηκαν κατά το 2015, καθώς και μεγάλος αριθμός άλλων χωρών, όπως της Νιγηρίας και της Αιγύπτου[1] πληρούν όλα τα κριτήρια σε αντίθεση με την Αγγλική Σχολή, η οποία και αξιολογείται με ιδιαιτέρα χαμηλή βαθμολογία. Παρά τις πάμπολλες καταγγελίες για θέματα που αφορούν την διοίκηση του σχολείου, οι οποίες τεκμηριώνονται και από ανεξάρτητες εκθέσεις , η κυβέρνηση η οποία διόρισε το Διοικητικό Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2013, δεν προχωρεί στην αντικατάσταση του, εκθέτοντας το σχολείο και του 1,200 περίπου μαθητές του σε συνεχείς κινδύνους. 


Συγκριτικός πίνακας βαθμολόγησης όλων των  Ευρωπαϊκών σχολείων που ακολουθούν το πρόγραμμα της Βρετανίας, οι οποίες έχουν αξιολογηθεί από το ISI κατά την διάρκεια του 2015
Comparative grades chart for all the European English Schools outside the UK evaluated by the Independent Schools Inspectorate (ISI) in 2015.Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο δεν έχει εμπειρία σε άλλους βασικούς τομείς, ιδίως στην εκπαίδευση. Τα μέλη δεν έχουν καθορισμένη θητεία, και δεν υπάρχουν συστήματα για την αξιολόγηση της επίδοσης του διοικητικού συμβουλίου ως διοικητικού οργάνου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν ελέγχονται για την καταλληλότητά τους εν σχέση με θέματα διασφάλισης, παρόλα ταύτα έχουν αναντίρρητη πρόσβαση στους χώρους του σχολείου και στους μαθητές.

Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Σχολείων (ISI)
Έκθεση
για την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας
H ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

5. (α)
H ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (governance)
5.1 Η ποιότητα της διακυβέρνησης είναι ικανοποιητική (satisfactory)[1]. Οι διοικητές, γνωστοί ως το διοικητικό συμβούλιο, αφοσιώνου σημαντικό χρόνο στην προώθηση των ήδη υψηλών προδιαγραφών εκπαίδευσης στο σχολείο. Η τεχνογνωσία στον τομέα των οικονομικών, της αρχιτεκτονικής και των επιχειρήσεων εκπροσωπούνται καλά. Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο δεν έχει εμπειρία σε άλλους βασικούς τομείς, ιδίως στην εκπαίδευση. Τα μέλη δεν έχουν καθορισμένη θητεία, και δεν υπάρχουν συστήματα για την αξιολόγηση της επίδοσης του διοικητικού συμβουλίου ως διοικητικού οργάνου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν ελέγχονται για την καταλληλότητά τους εν σχέση με θέματα διασφάλισης, παρόλα ταύτα έχουν αναντίρρητη πρόσβαση στους χώρους του σχολείου και στους μαθητές.

5.2 Το διοικητικό συμβούλιο έχει συνεργαστεί στενά με τον διευθυντή για να εξασφαλιστεί ότι παρ’ όλες τις οικονομικές προκλήσεις της χώρας, το σχολείο έχει παραμείνει οικονομικά ασφαλή. Έχει συνεργαστεί με εξωτερικούς συμβούλους για να παράξει μια πενταετή στρατηγική που να δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των ευκαιριών των μαθητών και στην αναβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος.
Ο οικονομικός σχεδιασμός είναι εξαιρετικός. Έχουν διατεθεί πόροι για την περαιτέρω βελτίωση της ήδη καλής ποιότητας της διδασκαλίας, και συνεπώς να ενισχύσει την επίτευξη των μαθητών. Το διοικητικό συμβούλιο έχει εξασφαλίσει τις επενδύσεις για την αναβάθμιση των κτιρίων, πολλά από τα οποία δεν είναι καλά διακοσμημένα και διατηρημένα. Το διοικητικό συμβούλιο λειτουργεί αποτελεσματικά για να ισορροπήσει τις απαιτήσεις ενός σχολείου που είναι ταυτόχρονα ανεξάρτητο και κατοχυρωμένο στο εθνικό δίκαιο, αλλά δεν έχει σαφείς όρους αναφοράς. Οι συνεδριάσεις δεν προγραμματίζονται σε ετήσιο κύκλο δραστηριότητας. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει έλλειψη στρατηγικής εποπτείας των βασικών πολιτικών, ιδίως εκείνων που αφορούν τη διαφύλαξη. Η αποτελεσματική εφαρμογή από την ανώτερη ομάδα ηγεσίας (διεύθυνση) των πολιτικών, δεν τυγχάνει επίσημης αξιολόγησης.»

5.3 Η απουσία σαφών όρων λειτουργίας έχει σαν αποτέλεσμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετέχουν σε τομείς οι οποίοι συνήθως αφήνονται επαγγελματίες εκπαιδευτικούς. Η πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι γονείς νυν μαθητών και συγκρούσεις συμφερόντων δεν δηλώνονται στα πρακτικά. Δεν υπάρχουν διαδικασίες που να διατηρούν το διοικητικό συμβούλιο σωστά ενημερωμένο, κάτι που περιορίζει την αντικειμενικότητα και την ικανότητα του να παραμείνει αμερόληπτο στην αντιμετώπιση ανεπίλυτων ανησυχιών γονέων. Η απουσία διαφανούς διαδικασίας παραπόνων προκαλεί σύγχυση στην επικοινωνία, και εμποδίζει την ορθολογική και γρήγορη λύση που θα ωφελεί τους μαθητές.
Περαιτέρω, η ευκολία με την οποία οι γονείς μπορούν να εμπλέξουν μέλη του διοικητικού συμβουλίου σε λεπτομερείς τομείς της σχολικής ζωής μειώνει το κύρος τους ως διοικητές. Στα ερωτηματολόγια μια μειονότητα γονέων δήλωσαν ότι θεωρούν ότι το σχολείο δεν διοικείται σωστά.
Το 1960 η Κύπρος απέκτησε την ανεξαρτησία της και ένας ειδικός νόμος ψηφίστηκε με τον οποίο ο έλεγχος της Αγγλικής Σχολής πέρασε στην Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία εποπτεύει τις διεργασίες  του σχολείου μέσω ενός διοικητικό συμβούλιο το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ολόκληρη
η έκθεση του ISI independent Schools Inspectorate για την Αγγλική Σχολή εδώ: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Downloads/The_English_School.pdf
O Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης με κατά την διάρκεια επίσκεψης του στην Αγγλική Σχολή συνοδευόμενος από την Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Μάγδα Νίκολσον


Η πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι γονείς νυν μαθητών και συγκρούσεις συμφερόντων δεν δηλώνονται στα πρακτικά. Δεν υπάρχουν διαδικασίες που να διατηρούν το διοικητικό συμβούλιο σωστά ενημερωμένο, κάτι που περιορίζει την αντικειμενικότητα και την ικανότητα του να παραμείνει αμερόληπτο στην αντιμετώπιση ανεπίλυτων ανησυχιών γονέων. Η απουσία διαφανούς διαδικασίας παραπόνων προκαλεί σύγχυση στην επικοινωνία, και εμποδίζει την ορθολογική και γρήγορη λύση που θα ωφελεί τους μαθητές.  Περαιτέρω, η ευκολία με την οποία οι γονείς μπορούν να εμπλέξουν μέλη του διοικητικού συμβουλίου σε λεπτομερείς τομείς της σχολικής ζωής μειώνει το κύρος τους ως διοικητές.

[1] ΟΙ βαθμοί αξιολόγησης των επιθεωρητών είναι οι ακόλουθοι: Excellent / Good / Satisfactory / Unsatisfactory[1] http://www.isi.net/reports/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου